Obchodné podmienky

Základné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky definujú práva a povinnosti Zmluvných strán, ktorými sú: 

Dodávateľ:

Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk
Dobšinského 22
811 05 Bratislava

IČO: 40475379
DIČ: 1047497484
IČ DPH: nie je platcom DPH

Číslo účtu: 2502078288/8330, Fio banka, a.s.

Zapísaná v registri Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 102-32452

(Prevádzkovateľ Portálu Môj Bazárik - ďalej len „Dodávateľ“)

a

Zákazník:

(Zákazníkom sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie Predajca - súkromná osoba, prípadne fyzická alebo právnická osoba využívajúca služby Portálu Môj Bazárik pre prezentáciu a predaj svojich Produktov - ďalej len „Zákazník“)

Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou Objednávky - v tomto prípade sa Objednávkou rozumie potvrdená objednávka služieb realizovaná na Portáli Môj Bazárik.

Portál Môj Bazárik

Portál mojbazarik.sk je internetová stránka, webová aplikácia, či softvér (ďalej len “Portál”), ktorý

 • umožňuje bezplatné inzerovanie, ponuku a prezentovanie produktov Zákazníka
 • poskytuje platené marketingové služby pre podporu prezentácie a predaja produktov Zákazníka
 • poskytuje priestor a funkcionalitu pre sprostredkovanie nákupu a predaja produktov

Kontakt & Zákaznícky servis

Zákazník môže predajcu v prípade potreby kontaktovať:

 • na telefónnom čísle: 0948 244 500
 • e-mailom: info@mojbazarik.sk
 • Zákaznícky servis je k dispozícii v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod..

Mimo prevádzky Zákazníckeho servisu nás môžete kontaktovať na e-mail info@mojbazarik.sk.

Korešpondenčná adresa Dodávateľa je:

Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk
Dobšinského 22
811 05 Bratislava

Na otázky alebo požiadavky zákazníka odpovieme v čo najkratšom čase.

Ponuka a dostupnosť poskytovaných služieb

Ponuka služieb dostupná na Portáli Môj Bazárik zahŕňa:

Služby pre ponuku a predaj produktov:

 • priestor pre prezentáciu ponuky produktov v troch aktívnych predajných zónach - Obchodíky, Dobroty a Z druhej ruky
 • systém na prijímanie objednávok od návštevníkov Portálu Môj Bazárik - Kupujúcich
 • provízny systém

Služby pre podporu predaja produktov - marketingové nástroje:

 • Aktualizácia v zozname produktov
 • TOP ponuka
 • Ponukový baner v kategórii
 • Miesto vo výklade

Predajca negarantuje nepretržitú dostupnosť všetkých produktov. Ponuka produktov sa odvíja od možností dopĺňania produktov, ktoré môžu byť ovplyvnené tretími stranami alebo nevyspytateľnosťou prírody.

Cena za poskytované služby

Cena produktov je uvádzaná v eurách a vrátane DPH.

Ceny bez DPH, DPH a ceny s DPH sú rozpísané vo faktúre, ktorá slúži ako daňový doklad.

Dodávateľ si vyhradzuje právo ceny služieb upravovať. Tieto úpravy sú platné po ich zverejnení v systéme Portálu Môj Bazárik a v týchto Obchodných podmienkach na Portáli.

Ceny služieb pre ponuku a predaj produktov

 • registrácia na Portál Môj Bazárik je bezplatná
 • umiestnenie Produktu do ponuky produktov v príslušnej kategórii v niektorej z troch aktívnych predajných zón - Obchodíky, Dobroty a Z druhej ruky je bezplatná
 • poplatok Predajcu za uzatvorenie obchodu na Portáli Môj Bazárik - provízia z predaja je 7% z ceny predaného Produktu vrátane DPH (počíta sa z ceny produktu, bez ceny doručenia)

Ceny služieb pre podporu predaja produktov - marketingových nástrojov

Aktualizácia ponuky v zozname - umiestnenie Produktu na prvom mieste v zozname produktov v rámci predajnej zóny a kategórie produktu:

 • 1 krát za 24 hodín je aktualizácia produktu bezplatná
 • Cena aktualizácie toho istého produktu 2 krát za 24 hodín je 0,50 €
  (Produkt sa aktualizuje 2x za 24 hodín v nastavený čas a potom ešte raz po 12 hodinách)
 • Cena aktualizácie toho istého produktu 4 krát za 24 hodín je 1,00 €
  (Produkt sa aktualizuje 4x za 24 hodín v nastavený čas a potom ešte 3 krát po 6 hodinách)
 • Cena aktualizácie toho istého produktu 8 krát za 24 hodín je 2,00 €
  (Produkt sa aktualizuje 8x za 24 hodín v nastavený čas a potom ešte 7 krát po 3 hodinách)
 • Cena aktualizácie toho istého produktu 16 krát za 24 hodín je 4,00 €
  poplatok
  (Produkt sa aktualizuje 16x za 24 hodín v nastavený čas a potom ešte 15 krát po 1,5 hodine)

Ak chcete 1 x v rámci 24 hodín aktualizovať viac produktov, aktualizácia prvého je bezplatná.
Každý ďalší môžete zaktualizovať za 0,10 €.

TOP ponuka - umiestnenie produktu v zozname TOP produktov na hlavnej stránke celého Portálu mojbazarik.sk alebo na hlavnej stránke vybranej predajnej zóny - Obchodíky, Dobroty a Z druhej ruky.

 • Cena za umiestnenie jedného produktu v TOP ponuke na vybranej hlavnej stránke na 1 deň je 2,00 €

Produktový baner v kategórii - umiestnenie 5tich vybraných produktov v rámci jednej kategórie nad zoznamom produktov v baneri s profilovou fotografiou/logom Zákazníka na 24 hodín.

 • Cena za zobrazenia jedného produktového banera s 5 produktami v jednej kategórii na 1 deň je 2,00 €

Miesto vo výklade - umiestnenie produktu na niektorej pozícii výkladu na hlavnej stránke celého Portálu mojbazarik.sk alebo na hlavnej stránke vybranej predajnej zóny - Obchodíky, Dobroty a Z druhej ruky

Cena za umiestnenie produktu na jednej pozícii vo výklade na vybranej hlavnej stránke na 1 deň je závislá od vybranej pozície - umiestnenie produktu vo výklade:

 • 0,50 € za 1 deň vo výklade na pozícii A (vľavo hore)
 • 0,50 € za 1 deň vo výklade na pozícii B (vľavo dolu)
 • 0,50 € za 1 deň vo výklade na pozícii C (vpravo hore)
 • 0,50 € za 1 deň vo výklade na pozícii D (vpravo dolu)
 • 1,00 € za 1 deň vo výklade na pozícii X (v strede)

Všetky uvedené ceny sú s DPH.

Platené marketingové nástroje sú aktivované vždy až po uhradení objednávky.

Úhrada je možná iba online prostredníctvom platobných brán TatraPay, CardPay, VIAMO a PayPal.

Objednávka služieb pre podporu predaja produktov - marketingových nástrojov

Marketingové nástroje je možné nastaviť v časti profilu Moja ponuka.

Sú dostupné ku každému ponúkanému produktu. K ponuke marketingových nástrojov sa dostanete kliknutím na odkaz Nástroje marketingu, ktorý sa zobrazí nad fotografiou produktu.

Po výbere požadovaného nástroja, času, dátumu/dátumov plateného zobrazenia, prípadne umiestnenia produktuv rámci plateného zobrazenia.

Systém ponúka najbližší voľný termín, najskôr však nasledujúci deň po dni predpokladaného uhradenia služby. Pre korektné spracovanie objednávky je potrebné prejsť celým objednávacím procesom a úspešne realizovať online platbu.

Aktualizácia ponuky v zozname sa prejaví prakticky hneď po prijatí objednávky a platby.

Po prijatí objednávky a platby za produkty TOP ponuka, Produktový baner a Miesto vo výklade, systém zarezervuje objednané miesto zobrazenia pre daný produkt vo vybraný deň/dni a produkt sa na ňom zobrazí hneď o polnoci a zobrazovať sa bude od 00:00 do 23:59 vo vybranom dni.

Objednávka samotná je súhrn údajov:

 • Zoznam vybraných nástrojov marketingu, vrátane množstva, jednotkovej ceny a celkovej ceny s DPH
 • Spôsob platby
 • Celkovú cenu objednávky

Údaje o zákazníkovi potrebné pre vystavenie daňového dokladu:

Súkromné osoby: 

 • Meno a priezvisko
 • Fakturačná adresa
 • e-mail
 • telefón

Firmy a organizácie:  

 • Názov spoločnosti
 • Fakturačné údaje, teda úplnú adresu sídla spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH (ak ho má)
 • Meno a priezvisko kontaktnej osoby
 • e-mailový kontakt 
 • telefonický kontakt

Každú objednávku je možné pred odoslaním upraviť návratom na predchádzajúci krok nákupného procesu.

Spôsoby platby

Služby portálu sú aktuálne poskytované bezplatne.

Zákazník má k dispozícii niekoľko možností platby:

Pre služby pre podporu predaja produktov - marketingové nástroje môže využiť online platby:

 • Tatra Pay – online platba pre zákazníkov, ktorí majú účet v Tatra banke
 • CardPay - online platba kreditnou kartou
 • ApplePay - online platba prostredníctvom služby ApplePay
 • GooglePay - online platba prostredníctvom služby GooglePay
 • VIAMO - platba mobilom nasnímaním QR kódu na obrazovke (pre používateľov služby VIAMO)
 • PayPal – online platba pre zákazníkov, ktorí majú PayPal účet

Všetky online platby sú realizované na stránkach banky zákazníka. Dodávateľ od banky obdrží len informácie o úspešnosti realizovanej platby s údajmi nevyhnutnými pre jej identifikáciu.

Storno objednávky

Objednávka môže byť stornovaná/zrušená pred aktivovaním zobrazenia produktu/produktov na vybranom mieste na Portáli mojbazarik.sk v pracovných dňoch v čase od 9:00 do 17:00 hod. na našom Zákazníckom servise, a to:

Pri stornovaní objednávky je pre jej identifikáciu potrebné uviesť číslo objednávky, meno objednávateľa a kontakt.

Storno objednávky vybaví náš Zákaznícky servis, ktorý zákazníka v prípade potreby kontaktuje pre overenie alebo doplnenie údajov.

Storno objednávky je potvrdené e-mailovou správou na e-mailovú adresu uvedenú v objednávke.v

Reklamácie

Zákazník môže reklamovať služby, ktoré mu neboli dodané v súlade s prezentovanou ponukou, Pravidlami používania a týmito Obchodnými podmienkami.

Reklamácie preberá a spracúva Zákaznícky servis predajcu písomne na e-mail info@mojbazarik.sk alebo na adrese Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk, Dobšinského 22, 811 05 Bratislava.

V prípade otázok alebo pochybností môže zákazník kontaktovať Zákaznícky servis aj na telefónnom čísle 0948 244 500.

Predajca je povinný vybaviť reklamáciu do 30tich dní.

Riešenie spotrebiteľských sporov prostredníctvom on-line európskej platformy RSO

Akékoľvek svoje práva a nároky si môžete voči nám od 15. februára 2016 uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj naše nároky voči Vám môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.

V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@mojbazarik.sk

Ochrana osobných údajov

Pre potreby komunikácie, ako aj vybavenie objednávky Zákazník zadáva svoje osobné údaje do formulárov Portálu Môj Bazárik.

Zákazník odoslaním formulára potvrdzuje svoj súhlas s použitím osobných údajov na účely:

 • spracovania objednávky
 • komunikácie s ním zo strany Zákazníckeho servisu Predajcu
 • spracovanie účtovníctva Dodávateľa
 • marketingovej komunikácie

Potvrdením formulárov pre Newsletter dáva Zákazník svoj súhlas s použitím osobných údajov aj pre účely:

 • zasielania informácií o novinkách a akciách Portálu Môj Bazárik na e-mailovú adresu.

Všetky osobné údaje budú uchovávané v databáze Portálu, ktorá je spravovaná na zabezpečenom servri.

Predajca zodpovedá za bezpečné uchovanie osobných údajov a tiež sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám, s výnimkou prípadu tretej osoby, ktorá zodpovedá za doručovanie objednávok, spracovanie účtovníctva a spracovanie súťaží a inej marketingovej komunikácie internetového obchodu.

Zákazník potvrdzuje svoj súhlas s časovo neobmedzeným uchovávaním osobných údajov uvedených pri nákupe na Portáli Môj Bazárik. Tento súhlas môže kedykoľvek písomne zrušiť, avšak pre potreby účtovníctva je nevyhnutné uchovávať ich v skladovom systéme najmenej po dobu 10tich rokov.

Dostupnosť služieb Portálu

Predajca, ktorý je prevádzkovateľom Portálu mojbazarik.sk, negarantuje jeho neptretržitú prevádzku a nezodpovedá za škody vzniknuté zákazníkovi v prípade nemožnosti realizácie objednávky z dôvodov výpadku alebo prerušenia činnosti internetového obchodu.

Záverečné ustanovenia

Uvedené Obchodné podmienky sú platné ich zverejnením na stránkach Portálu Môj Bazárik.

Zákazník vyjadruje súhlas s týmito Obchodnými podmienkami označením políčka vedľa vety „Suhlasím s Obchodnými podmienkami“ a následným potvrdením objednávky.

Podmienky a vzťahy, ktoré nie sú definované v týchto Obchodných podmienkach, podliehajú príslušným ustanoveniam zákona a právnym predpisom platným v Slovenskej republike.

Tieto Obchodné podmienky sú platné od 1.1.2022