Pravidlá a podmienky používania portálu

Základné pojmy

Portál Môj Bazárik je internetová stránka, webová aplikácia, či softvér (ďalej len “Portál”) dostupný na webovej adrese mojbazarik.sk, ktorý:

 • umožňuje inzerovanie, ponuku a prezentovanie produktov, resp. tovaru
 • poskytuje priestor na komunikáciu medzi Predajcom a Kupujúci
 • poskytuje priestor a funkcionalitu pre sprostredkovanie nákupu a predaja produktov
 • poskytuje priestor a funkcionalitu pre zviditeľnenie ponuky prostredníctvom platených inzertných nástrojov (platenú aktualizáciu v zozname produktov, TOP ponuku, ponukové banery v kategórii, miesto vo výklade)

Prevádzkovateľ Portálu (ďalej len “Prevádzkovateľ”) teda poskytuje priestor, v rámci ktorého je možné predaj realizovať, nepredáva priamo produkty Predajcov, ktoré sú umiestnené na Portáli. Za predaj svojich vecí, produktov a služieb sú zodpovední Predajcovia.

Používateľ je zaregistrovaný používateľ Portálu - buď ako Predajca a/alebo Kupujúci

Používateľský profil (ďalej len “Profil”)  je užívateľský účet Používateľa, ktorý obsahuje:

 • osobné údaje a nastavenia v časti Správa profilu
 • prehľad ponúkaných produktov v časti Moja ponuka
 • prehľad objednávok prijatých od Kupujúcich Prijaté Objednávky
 • prehľad objednávok z nákupov Používateľa v časti Moje nákupy
 • prijaté a odoslané správy v časti Pošta
 • prehľad provízií z predaja a vystavených faktúr v časti Provízie

Predajca je osoba, ktorá ponúka na predaj produkty na Portáli. Môže to byť:

 • inzerent ponúkajúci použitý tovar
 • riadne zaregistrovaná podnikateľ (SZČO) alebo firma (s.r.o., a.s.)
 • predajca handmade výrobkov s príležitostným príjmom do 500 eur ročne
 • predajca handmade výrobkov s príjmom nad 500 eur s platným podnikateľským oprávnením  (SZČO, s.r.o.) ročne
 • predajca produktov z dvora (tzv. prvovýrobkov)
 • predajca s príležitostným predajom potravinových výrobkov
 • predajca potravín a potravinových výrobkov nad rámec príležitostného predaja

Pre predaj Produktov na portáli, a to v ktorejkoľvek jeho časti, je nevyhnutná registrácia.

Predajca môže v rámci jednej registrácie predávať Produkty v jednej vybranej časti alebo vo viacerých častiach Portálu podľa potreby:

 • Obchodíky
 • Handmade zóna
 • Dobroty
 • Z druhej ruky

Obchodíky je predajná zóna pre komerčné internetové obchody, ktoré ponukajú nový tovar,  teda pre živnostníkov a firmy.
Predajcovia v tejto zóne musia mať podnikateľké oprávnenie a všetky potrebné povolenia pre predaj ponúkaného tovaru, prípadne tovaru a služieb.

Handmade zóna je predajná zóna určená pre handmade tvorcov, ktorí ponúkajú ručne vytvorené výrobky, tzv. handmade výrobky. Zóna je otvorená pre príležitostných predajcov, ako aj pre tých, ktorí sa svojou tvorbou živia.
Vítané sú nové výrobky, ako aj výrobky, ktoré vznikli upcyclingom.

Dobroty je predajná zóna pre predaj prebytkov z dvora, prvovýrobkov a potravinových produktov. Predajcovia v tejto zóne musia mať podnikateľké oprávnenie a všetky potrebné povolenia pre predaj ponúkaného tovaru.

Z druhej ruky je predajná zóna pre predaj a nákup použitých vecí “z druhej ruky”. Umožňuje tzv. Príležitostný predaj vyradených, použitých alebo nadbytočných vecí z osobného vlastníctva Predajcu.

Kupujúci je osoba nakupujúca Produkty ponúkané Predajcami na Portáli, a to v ktorejkoľvek jeho časti. Pre nákup Produktov na portáli nie je nevyhnutná registrácia. Je však potrebné vyplniť správne a pravdivo všetky požadované údaje.

Produkt alebo tovar je vec, výrobok, návod alebo predmet, ktorý je inzerovaný, prezentovaný, či ponúkaný na Portáli na predaj

Dielo je Produkt spĺňajúci všetky pojmové znaky diela podľa ust. § 7 Autorského zákona a to najmä, ale nielen literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, alebo iné dielo upravené Autorským zákonom. Autorom diela je vždy predávajúci, pokiaľ nie je uvedené inak.

Služba je funkcionalita Portálu, ktorá umožňuje: 

  • prezentáciu Predajcov a ich Produktov
  • predaj Produktov
  • marketingovú podporu predaja Produktov
  • komunikáciu medzi Predajcom a Kupujúcim
  • komunikáciu medzi Prevádzkovateľom a Používateľom

Prevádzkovateľ

Prevádzkovateľom Portálu (ďalej iba “Prevádzkovateľ") je spoločnosť Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk

Veronika Vrábelová - VERONIKA.sk
Dobšinského 22
811 05 Bratislava

IČO: 40475379
DIČ: 1047497484
IČ DPH: nie je platcom DPH

Prevádzkovateľ poskytuje priestor - platformu na inzerciu, ponuku a prezentáciu vecí, tovarov a výrobkov, ako aj priestor na komunikáciu medzi Predajcami a Kupujúcimi.

Prevádzkovateľ zabezpečuje technickú prevádzku Portálu, jeho vývoj a správne zobrazovanie na rôznych typoch zariadení.

Prevádzkovateľ poskytuje technickú podporu a služby Zákazníckeho centra pre Používateľov portálu vo veciach funkcionality, technickej prevádzky a marketingovej podpory.

Prevádzkovateľ sám nepredáva - teda neinzeruje, neprezentuje ani neponúka tovar Predajcov, ani neuzatvára obchodné dohody medzi Predajcami a Kupujúcimi. 

Prevádzkovateľ tiež nenesie žiadnu zodpovednosť za:

 • pravdivosť údajov uvedených pri predávaných Produktoch, vrátanie názvu, popisu, značky, fotografie, či referencií,
 • autorstvo a autorské práva k predávaným Produktom, ako aj údajov a fotografiám k nim,
 • výšku cien predávaných Produktov a/alebo výšku cien doručenia,
 • podnikateľskú činnosť Predajcov a ich registráciu na Živnostenskom úrade, Daňovom úrade, v Obchodnom registri,prípadne v iných inštitúciách podľa aktuálne platnej legislatívy SR,
 • zabezpečenie potrebných povolení, certifikátov, registrácií, testov a oprávnení, ktoré sú nevyhnutné pre predaj Produktov,
 • uskutočnenie, resp. neuskutočnenie dohody medzi Predajcom a Kupujúcim,
 • uhradenie ceny za objednávku Kupujúcim Predajcovi,
 • doručenie zakúpených Produktov Kupujúcemu Predajcom,
 • za objektívnosť a pravdivosť hodnotenia Predajcov a Kupujúcich.

Prevádzkovateľ Portálu má právo prerušiť jeho prevádzku za účelom aktualizácie alebo technickej údržby systému bez predchádzajúceho upozornenia. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za plynulosť prevádzky portálu, ani negarantuje jeho 100% dostupnosť.

Prevádzkovateľ má právo na ukončenie prevádzky Portálu bez udania dôvodu, a to bez nároku na akúkoľvek kompenzáciu pre jeho používateľov - Predajcov či Kupujúcich. Ukončenie prevádzky bude Používateľom portálu oznámené vopred e-mailovou správou a správou publikovanou na Portáli.

Registrácia a používateľský profil

Predaj Produktov na Portáli je podmienený registráciou a vyplnením povinných údajov v rámci Profilu.

Registrácia je možná priamo na portáli prostredníctvom registračného formulára alebo prostredníctvom Facebookového účtu.

Údaje, ktoré zadáva Používateľ pri registrácii, musia byť úplné a pravdivé.

Aktivácia Profilu musí byť potvrdená kliknutím na odkaz v notifikačnej správe, ktorá bude po potvrdení registrácie doručená na Používateľom zadanú e-mailovú adresu. Bez potvrdenia nebude používateľský účet aktivovaný.

Registrovať sa môže iba osoba staršia ako 18 rokov.

Každý používateľ - Predajca i Kupujúci, má na Portáli iba jeden používateľský účet, ktorý používa a spravuje v súlade s týmito Podmienkami používania.

Ak Prevádzkovateľ zistí, že jeden Používateľ vlastní, spravuje či používa viac používateľských účtov - Profilov, môže ktorýkoľvek z nich, prípadne všetky z portálu odstrániť.

Registrácia je bezplatná.

Osobné údaje používateľov

Používatelia Portálu - Predajcovia i Kupujúci sú povinní uviesť na portáli svoje údaje:

 • Meno a priezvisko/Názov
 • e-mailovú adresu
 • Telefónne číslo (mobilné telefónne číslo)
 • Fakturačné údaje (adresu, prípadne aj IČO, DIČ/IČ DPH)
 • Adresu pre doručenie

Používateľ môže na Portáli vystupovať aj pod prezývkou - Nickom. Aj v takomto prípade však musí pri registrácii uviesť svoje plné meno a priezvisko. Je to najmä kvôli bezpečnosti a zamedzeniu vytvárania falošných profilov.

Mesto/obec z adresy používateľa bude použitá pre filtrovanie ponuky podľa lokality.

Ak používateľ označí, aby sa Adresa pre doručenie zobrazila pri objednávke automaticky, zobrazí sa pri každej jeho objednávke Predajcovi.

Ak je Predajcom firma, organizácia alebo SZČO, je povinní uviesť kompletné fakturačné údaje.

Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ sa zaväzuje narábať s osobnými údajmi citlivo a výhradne spôsobom popísaným v týchto podmienkach.

Používateľ portálu dáva súhlas so spracovaním osobných údajov a ich použitie na Portáli pri registrácii.

Používateľ portálu môže kedykoľvek písomne požiadať o vymazanie osobných údajov a úplné zrušenie svojho používateľského profilu.

Všetky osobné údaje budú uchovávané v databáze Portálu, ktorá je spravovaná na zabezpečenom servri. Portál využíva zabezpečenie prostredníctvom bezpečnostného SSL protokolu.

Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečné uchovanie osobných údajov a tiež sa zaväzuje, že tieto údaje nebudú poskytnuté tretím stranám.

Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete tu.

Spôsob narábania s osobnými údajmi:

Meno a priezvisko/Názov Predajcu a/alebo Nick sa zobrazuje na Portáli v rámci jeho Profilu, v zozname nových predajcov na Hlavnej stránke, v zozname Predajcov.

Môže sa tiež vyskytnúť medzi autormi článkov blogu, v rámci obsahu blogu a/alebo pri výbere produktov prezentovaných prostredníctvom online marketingových kanálov, akými sú Newsletter, PPC kampane, či sociálne siete.

Profilová fotografia/obrázok/logo Predajcu sa zobrazuje na Portáli v rámci jeho Profilu, v zozname nových predajcov na Hlavnej stránke, v zozname Predajcov.

Môže sa tiež vyskytnúť medzi autormi článkov blogu, v rámci obsahu blogu a/alebo pri výbere produktov prezentovaných prostredníctvom online marketingových kanálov, akými sú Newsletter, PPC kampane, či sociálne siete.

e-mailová adresa Používateľa sa na Portáli nezverejňuje. Používa sa ako prihlasovacie meno pre prihlásenie Používateľa na Portál, pre zasielanie notifikačných e-mailov pri aktivácii Profilu a k objednávkam. Registráciou s danou e-mailovou adresou dáva Používateľ zároveň súhlas s jej využitím pre tieto účely.

e-mailová adresa sa môže tiež využiť na zasielanie Newslettera, ak Používateľ potvrdí svoj súhlas a záujem o zasielanie Newsletterov, t.j. e-mailových správ s novinkami Portálu. 

e-mailová adresa Používateľa môže byť v zmysle § 62 zákona číslo 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách  v znení neskorších predpisov využitá na marketingové účely.

Telefónne číslo Používateľa sa na Portáli nezverejňuje. Slúži ako konktaktný údaj pre prípadnú nevyhnutnú komunikáciu Prevádzkovateľa s Používateľom portálu alebo pre doručovaciu službu.

Používatelia Portálu potvrdzujú svoj súhlas s časovo neobmedzeným uchovávaním osobných údajov uvedených pri registrácii a/alebo vytvorením objednávky na Portáli. Tento súhlas môžu kedykoľvek písomne zrušiť.

Fakturačné údaje, ktoré boli použité v rámci faktúr vystavených za provízie alebo iné platené služby Portálu je pre potreby účtovníctva je nevyhnutné uchovávať v evidencii najmenej po dobu 10tich rokov.

Zrušenie Profilu

Používateľ môže kedykoľvek požiadať o zrušenie svojho Profilu na info@mojbazarik.sk.

Zrušením Profilu automaticky nezaniká Používateľovi jeho povinnosť vybaviť už potvrdené objednávky (ak ide o Predajcu), zaplatiť objednané produkty (ak ide o Kupujúceho), ani nezaniká jeho povinnosť uhradiť províziu z predaja Produktov, na ktorú má právo Prevádzkovateľ Portálu (ak ide o Predajcu).

V prípade zrušenia Profilu zostávajú všetky údaje Používateľa, jeho Produkty, ako aj komunikácia archivované v systéme ešte po dobu 3 mesiacov. Po uplynutí troch mesiacov budú zo servera vymazané.

Predajca má tiež možnosť svoj profil na nejaký čas deaktivovať bez nutnosti zrušenia profilu. 

Predajca

Predajca je Používateľ, ktorý má právo inzerovať a ponúkať Produkty na predaj vo všetkých častiach Portálu.

Predajca má právo pridávať neobmedzené množstvo Produktov, pričom každý Produkt môže zadať do systému iba raz.

Predajca smie využívať všetky bezplatné a/alebo spoplatené služby portálu výhradne súlade s týmito Podmienkami používania.

V prípade porušenia týchto Podmienok, je Prevádzkovateľ oprávnený používateľský účet Predajcu okamžite zrušiť bez nároku Predajcu na akúkoľvek náhradu škody, či inú kompenzáciu.

Predajca je oprávnený prezentovať a ponúkať na predaj Produkty výhradne v súlade s týmito Podmienkami použitia.

Predajca je povinný uvádzať pravdivé informácie o ponúkanom Produkte, predovšetkým základné informácie o Produkte, jeho vlastnostiach a jeho stave. Ku každému Produktu musí Predajca uverejniť fotografiu, ktorá zobrazuje Produkt reálne, pravdivo a zodpovedá skutočnosti. Za pravdivosť týchto údajov je výhradne zodpovedný Predajca.

Predajca si je vedomý, že ku všetkým Produktom a na všetky informácie k Produktu, vrátane fotografií, ktoré na Portáli zverejňuje musí mať autorské práva. Predajca je plne zodpovedný za prípadné porušenie autorských práv zverejnením Produktov, informácií a/alebo fotografií bez príslušných autorských práv.

Predajca zverejnením informácií a fotografií Produktu udeľuje Prevádzkovateľovi právo na ich použitie pre marketingové a propagačné účely, či už v rámci Portálu alebo pre účely online marketingových kanálov, akými sú Newsletter, PPC kampane, či sociálne siete.

Ak predaj Produktu vyžaduje akékoľvek oprávnenia, registrácie, či povolenia, zodpovednosť za ich zabezpečenie nesie výhradne Predajca. Prevádzkovateľ Portálu nemá povinnosť, ani príslušné prostriedky na kontrolu príslušných oprávnení Predajcu.

Predajca je povinný aktualizovať stav svojej ponuky a stavy objednávok v systéme Portálu tak, aby zodpovedali reálnemu stavu.

Predajca sa zaväzuje, že bude pre účely uzatvorenia obchodu s Kupujúcim využívať výhradne služby Portálu. Komunikácia s Kupujúcim, ako aj objednávka musí prebehnúť kompletne a bezvýhradne na Portáli. 

Predajca nie je oprávnený používať služby portálu na dohadovanie a uzatváranie obchodov mimo Portál. Všetky objednávky musia byť vytvorené a spracované výhradne na Portáli.

Predajca nie je oprávnený poskytovať svoje kontaktné údaje v rámci ktorejkoľvek časti, či služby Portálu na súkromnú komunikáciu s Kupujúcim a dohadovanie objednávok mimo Portálu.

Predajca berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže kedykoľvek skontrolovať komunikáciu, profil, ponuku Produktov, ako aj objednávky medzi Predajcom a Kupujúcim a v prípade zistenia porušenia Pravidiel používania Portálu má právo Predajcovi Profil s ponukou Produktov dočasne alebo úplne deaktivovať.

Predajca je povinný slušne a v čo najkratšom čase reagovať na požiadavky, otázky Kupujúceho, najmä však reagovať na objednávku Kupujúceho - a to buď jej potvrdením, potvrdením s úpravou alebo jej zamietnutím. Pri potvrdení objednávky s úpravou alebo jej zamietnutí je Predajca povinný uviesť dôvod úpravy alebo zamietnutia. 

Maximálna doba reakcie na objednávku, ktorú je Predajca povinný dodržať, je 14 dní od vytvorenia objednávky.

Objednávka potvrdená Predajcom je pre Predajcu záväzná. Predajca je povinný vybaviť ju bezodkladne, v zodpovedajúcej kvalite a kvantite, v akej bol Produkt prezentovaný v jeho ponuke.

Potvrdením objednávky uzatvára Predajca s Kupujúcim kúpnu zmluvu, ktorá je pre obe strany záväzná a podlieha platným zákonom Slovenskej republiky.

Potvrdená objednávka je zaznamenaná v províznom systéme Portálu. Predajca je povinný uhradiť Prevádzkovateľovi províziu za sprostredkovanie predaja tak ako je stanovená v tychto Podmienkach predaja.

Systém Portálu vyhodnocuje aktivity Predajcu a prideľuje mu percentuálny rating na základe pomeru nevybavených a úspešne vybavených objednávok. Preto je tiež v záujme Predajcu, aby priebežne nastavoval stavy objednávok, nenechával ich zbytočne dlho otvorené, či nedokončené.

Kupujúci

Kupujúci je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá na Portáli nakupuje.

Kupujúci má právo vybrať si z ponuky inzerovaných a ponúkaných Produktov, vložiť si ich do košíka a odoslať objednávku na ne Predajcovi.

V prípade úpravy objednávky Predajcom (napríklad nedostupnosť požadovaného Produktu, zmena ceny Produktu, zmena spôsobu doručenia, zmena ceny doručenia a/alebo zmena - najmä predĺženie termínu dodania), s ktorou Kupujúci nesúhlasí, má Kupujúci právo upravenú objednávku odmietnuť.

Kupujúci sa zaväzuje, že bude pre účely uzatvorenia obchodu s Predajcom využívať výhradne služby Portálu. Komunikácia s Predajcom, ako aj objednávka musí prebehnúť kompletne a bezvýhradne na Portáli. 

Kupujúci berie na vedomie, že Prevádzkovateľ môže kedykoľvek skontrolovať komunikáciu, profil, ako aj objednávky medzi ním a Predajcom, predovšetkým za účelom odhalenia porušení Podmienok používania a uznania storna objednávok Predajcu z provízneho systému.

Po potvrdení objednávky je Kupujúci povinný:

 • v prípade platby vopred objednávku uhradiť najneskôr do 7 dní po jej potvrdení (bankovým prevodom) a prevziať v rámci dohodnutého spôsobu doručenia
 • v prípade  dobierky prevziať objednávku a uhradiť ju v rámci jej doručenia (dobierka Slovenskou poštou, dobierka kuriérom)
 • v prípade osobného odberu a platby pri prevzatí dodržať dohodnuté miesto a čas prevzatia a uhradiť cenu objednávky

Pravidlá pre ponuku Produktov

Na Portáli je možné Produkty výhradne ponúkať. Nie je možné umiestňovať inzeráty s dopytom, prosbami, ani výzvami.

Na Portáli tiež nie je možné ponúkať, ani dopytovať služby.

Pridanie Produktu na Portál je bezplatné.

Produkt sa pridáva pomocou webového formulára. Každá kategória má formulár prispôsobený vlastnostiam Produktov v nej ponúkaných. Predajca je povinný vyplniť všetky predpísané polia a nastaviť všetky predpísané parametre.

Predajca je povinný poskytnúť k Produktu úplné a pravdivé informácie, a to predovšetkým:

 • názov produktu
 • informácie o vlatnostiach produktu
 • informácie potrebné k používaniu a ošetrovaniu Produktu
 • upozornenia na možné riziká spojené s produktom - predovšetkým bezpečnostné riziká (napríklad veková hranica pre používanie Produktu), zdravotné riziká (napríklad alergény) a podobne

Predajca je povinný pridať Produkt do kategórie, do ktorej patrí. Ak Predajca umiestni Produkt do nesprávnej kategórie, Prevádzkovateľ má právo premiestniť ho do kategórie zodpovedajúcej Produktu bez predchádzajúceho upozornenia, či výslovného súhlasu Predajcu.

Predajca nesmie pridať Produkt viackrát - a to ani do tej istej, ani do iných kategórií. Duplicitné Produkty budú po zistení odstránené.

Odstránené budú produkty a/alebo fotografie produktov, ktoré obsahujú kontaktné údaje predajcu, vrátane telefónneho čísla, e-mailovej adresy, odkazy na webovú stránku alebo profil na sociálnych sieťach.

Za znenie a pravdivosť informácií k Produktu, za realite zodpovedajúcu fotografiu Produktu, ako aj za cenu Produktu je zodpovedný Predajca. 

Predajca tiež zodpovedný za pôvod Produktu, autorské práva k Produktu, za autorské práva k údajom uvedených k Produktu, jeho fotografie a dostupnosť Produktu.

Produkt bez relevantnej fotografie nebude publikovaný. Ak Predajca zverejní fotografiu, ktorá nebude zodpovedať Produktu alebo z nej nebude zrejmé o čo ide, inzerát bude vymazaný.

Prevádzkovateľ si tiež vyhradzuje právo nezverejniť a/alebo odstrániť z Portálu Produkt s výrazne nekvalitnou alebo nevhodnou fotografiou - či už po stránke technickej, obsahovej alebo kvalitatívnej.

Na Portáli je vyslovene zakázané inzerovať a ponúkať:

 • produkty, ktorých predaj zakazujú platné zákony Slovenskej republiky, a ktoré sú v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky,
 • produkty získané nelegálnym spôsobom,
 • živé zvieratá a živočíchy, 
 • výrobky z ohrozených živočíchov,
 • zbrane,
 • medicínske produkty, lieky, drogy, výživové doplnky, prípravky na chudnutie,
 • cigarety, tabakové výrobky, alkohol,
 • nepovolené látky a chemikálie,
 • lístky a vstupenky na kultúrne, športové či iné podujatia,
 • napodobeniny a falzifikáty značkových produktov,
 • produkty multilevel marketingového obchodu, pyramídové hry, provízne práce, hazardné hry,
 • ponuky úverov, investícií, pôžičiek, poistenia a iných finančných produktov,
 • zoznamovacie inzeráty, ponuky sobášov,
 • pracovné ponuky, brigády, prácu na doma,
 • erotické služby, online služby, pomôcky a nosiče s erotickým obsahom a iné erotické predmety,
 • produkty, predmety, publikácie a informácie, ktoré propagujú zločinecké režimy, filozofie a hnutia ako fašizmus, nacizmus, komunizmus,
 • produkty, predmety, publikácie a informácie, ktoré hanobia osobu či skupinu osôb, vyzývajú k násiliu, nabádajú na trestný čin alebo podnecujú národnostnú, rasovú, náboženskú alebo inú neznášanlivosť,
 • produkty, predmety, publikácie a informácie šíriace hoaxy, konšpiračné teórie a dezinformácie,
 • produkty, publikácie a informácie, ktoré slúžia a/alebo by mohli slúžiť na poškodzovanie povesti alebo majetku inej osoby, skupiny osôb, firmy, či organizácie,
 • produkty, materiály, publikácie a predmety politických strán a hnutí, veci obsahujúce prvky identity politických strán a hnutí.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odstrániť z portálu inzeráty, ktorých obsahom je:

  • produkt, pre ktorý na portáli nie je vytvorená kategória,
  • produkt, ktorý porušuje Podmienky používania,
  • produkt, ktorý porušuje autorské práva,
  • produkt, ktorý porušuje práva inej osoby, skupiny osôb,
  • produkt, ktorý je doplnený nevhodnou, zavádzajúcou, či pohoršujúcou fotografiou,
  • produkt, ktorého fotografia obsahuje kontaktné údaje predajcu, vrátane telefónneho čísla, e-mailovej adresy, prípadne odkazy na webovú stránku alebo profil na sociálnych sieťach.

Pokiaľ predaj Produktu vyžaduje oprávnenia Živnostenského úradu, Úradu verejného zdravotníctva, Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR alebo vydanie potvrdenia niektorého z autorizovaných štátnych skúšobní v SR, za získanie platného oprávnenia zodpovedá výhradne Predajca.

Predajca je povinný uviesť k produktu konečnú cenu. Ak je platcom DPH, je povinný uviesť k produktu cenu s DPH.

K cene objednávky sa smie pripočítať už iba cena doručenia objednávky.

Spôsob doručenia

Spôsob doručenia si nastavuje Predajca podľa svojich preferencií v rámci Profilu.

Na výber sú spôsoby doručenia:

 • Slovenská pošta (s možnosťami platby vopred alebo na dobierku)
 • Kuriérska služba (s možnosťami platby vopred alebo na dobierku - výber konkrétnej kuriérskej služby výhradne záležitosťou Predajcu)
 • Osobný odber/odvoz (s možnosťami platby vopred alebo osobne pri prevzatí)

Predajca sám určuje minimálnu cenu doručenia pre jednotlivé spôsoby doručenia.

Ceny doručenia musia zodpovedať reálnym cenám doručovacích služieb Slovenskej pošty a/alebo kuriérskych služieb, v ktorej Predajca môže zohľadniť aj cenu balného. Predajca však nesmie požadovať neprimerane vysokú cenu doručenia.

Predajca má možnosť určiť hodnotu nákupu, od ktorej poskytne Kupujúcemu doručenie zdarma.

Pred potvrdením objednávky má Predajca právo zvážiť, či bude možné veci z objednávky poslať za cenu poštovného, ktoré uvádza na stránke ako minimálnu cenu za doručenie.

Ak áno, je povinný túto cenu použiť.

Ak je balík väčší alebo ťažší a jeho doručenie komplikovanejšie a nákladnejšie, upraví cenu alebo i spôsob doručenia. Upravenú cenu za doručenie Kupujúci môže, ale nemusí akceptovať.

Spôsob platby

Spôsob platby si nastavuje Predajca podľa svojich preferencií v rámci Profilu.

Na výber sú spôsoby platby:

 • Vopred, prevodom na účet (Predajca je povinný zadať do systému svoje číslo účtu vo formáte IBAN)
 • Na dobierku (platba pri prevzatí balíčka na pošte alebo od kuriéra)
 • Osobne, v hotovosti (pri osobnom prevzatí balíčka)

Predajca nie je povinný umožniť Kupujúcim všetky spôsoby platby. Musí si však vybrať aspoň jeden z nich.

Predaj Produktov

Uzatvorenie obchodu/dohody a potvrdenie objednávky je výhradnou záležitosťou Predajcu a Kupujúceho. Prevádzkovateľ nezodpovedá za dostupnosť produktov, zrealizovanie obchodu, úhradu ani za doručenie objednávky.

Predajca a Kupujúci sú povinní na predaj Produktov, upresnenie podmienok, uzatvorenie dohody a objednávky využiť výhradne komunikačné nástroje Portálu - t.j. systém správ Portálu v časti Pošta, poznámku k objednávke alebo správu Predajcovi na stránke Produktu.

Objednávka musí byť spracovaná - t.j. vytvorená, v prípadne potreby upravená, potvrdená a archivovaná výhradne prostredníctvom Portálu.

Prístup ku komunikácii, objednávkam a správam má okrem zúčastnených strán (Predajca, Kupujúci) výhradne Prevádzkovateľ Portálu. Prevádzkovateľ je tiež zodpovedný za bezpečný prenos a uloženie všetkých dát, ktoré v rámci komunikácie na Portáli vzniknú.

Predajca nesmie na účely predaja Produktov využívať kontaktné údaje Kupujúceho a komunikovať s ním mimo Portál ohľadom predaja Produktov alebo dohadovať iné podmienky predaja než by boli uvedené v objednávke.

Priebeh objednávky:

1. Výber produktov

Kupujúci si vyberie Produkt alebo viac Produktov z ponuky Predajcu. Vloží si ich do Nákupného košíka k svojim úlovkom.

Ak Kupujúci nakupuje Produtky od rôznych Predajcov, systém mu vytvorí niekoľko samostatných Nákupných košíkov. 

2. Nákupný proces

Pre dokončenie nákupu a odoslanie objednávky Kupujúci klikne na tlačidlo “Dokončiť nákup” pod Nákupným košíkom.

Následne je potrebné prejsť jednotlivými krokmi Nákupného procesu, kedy si Kupujúci vyberá Sposôb platby, Spôsob doručenia a zadáva údaje pre doručenie objednávky.

3. Odoslanie objednávky

Kupujúci po vyplnení všetkých potrebných údajov odošle svoju objednávku Predajcovi. Odoslanie objednávky je potvrdené na stránke Portálu, ako aj e-mailovou notifikáciou, ktorá je zaslaná na e-mailovú adresu Kupujúceho.

4. Potvrdenie objednávky

Predajca dostane objednávku a skontroluje, či je v poriadku - predovšetkým:

 • či má všetky Produkty v nej k dispozícii (táto situácia môže nastať, ak náhodou zabudne odstrániť z ponuky Secondhandu Produkt, ktorý už predal alebo daroval mimo Portál),
 • či nie je problematický termín dodania (najmä pri nerealistických dátumoch pre Handmade a Food tvorcov),
 • prípadne či nie je potrebné upraviť spôsob a cenu doručenia (ak Kupujúci nakúpil väčšie množstvo Produktov a cena doručenia objednávky bude vyššia alebo ak sa dohodnú na osobnom odbere)

Ak je všetko v poriadku, Predajca objednávku potvrdí.

Ak nie, upraví objednávku a pošle úpravy na akceptáciu Kupujúcemu. Kupujúci upravenú objednávku môže, ale nemusí potvrdiť. Buď zmeny akceptuje a záväzne potvrdí objednávku Predajcovi alebo ju odmietne. V prípadne odmietnutia je povinný uviesť dôvod odmietnutia. 

Všetky tieto kroky sú sprevádzané e-mailovými notifikáciami s potrebnými informáciami a inštrukciami pre ďalšie kroky.

5. Spracovanie objednávky

Po schválení objednávky Predajcom i Kupujúcim je Predajca povinný veci z objednávky bez zbytočného odkladu pripraviť na odoslanie Kupujúcemu.

6. Platba vopred

Ak bola súčasťou objednávky dohodnutá platba vopred, Kupujúci je povinný v čo najkratšom čase platbu uskutočniť.

Predajca je po obdržaní platby povinný Produkty z objednávky v čo najkratšom čase odoslať Kupujúcemu.

7. Platba pri doručení (dobierka)

Ak Kupujúci platí až pri doručení objednávky, na dobierku, Predajca nečaká na platbu a je povinný Produkty z objednávky v čo najkratšom čase odoslať Kupujúcemu. 

8. Prevzatie objednávky

Kupujúci je zodpovedný za prevzatie objednávky - a či už pri platbe vopred alebo na dobierku sa zaväzuje, že objednané Produkty prevezme.

Reklamácie

Reklamácie týkajúce sa kvality, kvantity, spracovania, či funkčnosti Produktov, dodacích termínov, poškodenia a/alebo straty Produktov pri preprave, či iné škody, ktoré sa vyskytnú v rámci predaja a doručenia Produktov sú výhradnou záležitosťou Predajcu a Kupujúceho.

Prevádzkovateľ nevstupuje do konfliktu medzi Predajcom a Kupujúcim, nevybavuje reklamácie, výmenu, ani vrátenie Produktov, ani vrátenie platieb za ne.

Prevázkovateľ rieši výhradne porušenia Podmienok používania v rámci možností a ustanovení, ktoré mu tieto Podmienky používania poskytujú.

Predajca je však povinný dodať produkt/produkty v zodpovedajúcej kvalite a kvantite.

V prípade porušenia zákonných podmienok predaja má Kupujúci možnosť obrátiť sa na Slovenskú obchodnú inšpekciu.

Provízie z predaja Produktov boli zrušené

Provízie z predaja boli zrušené a nebudú sa na portáli obnovovať ani po ukončení korona krízy.

Prevádzkovateľ portálu pripravuje nový spôsob platieb za využívanie služieb portálu v podobe balíčkov. Tieto budú uvedené do prevádzky po ukončení korona krízy.

Každý predajca si bude môcť vyskúšať predávať na portáli bezplatne.

Každý predajca bude mať tiež možnosť vybrať aj verziu, ktorá bude zadarmo po celú dobu používania portálu.
Podmienkou bezplatného používania portálu budú reklamné plochy, ktoré budú môcť využívať inzerenti. 

V prípade nejasností alebo problémov sa môžete obrátiť na nás e-mailom.

Systém hodnotenia objednávok

Objednávky budú mať obe strany - Kupujúci i Predajcovia, možnosť hodnotiť.

Hodnotenia majú predovšetkým chrániť všetkých poctivých Predajcov i Kupujúcich a poukázať na tých menej spoľahlivých, prípadne na špekulantov a podvodníkov.

Je v záujme všetkých používateľov Portálu, aby objednávky hodnotili objektívne a pravdivo.

Zavádzajúce hodnotenia, klamanie a zámerné poškodzovanie ratingu, či mena Predajcu alebo Kupujúceho je závažným porušením Podmienok používania Portálu. Prevádzkovateľ má právo pozastaviť fungovanie profilu autora takéhoto hodnotenia alebo ho dokonca okamžite po zistení takejto skutočnosti zrušiť.

Ako Kupujúci hodnotí Predajcu?

Kupujúci hodnotí predovšetkým reakčnú dobu, spôsob komunikácie a spokojnosť so zakúpenou vecou/vecami a spokojnosť s priebehom vybavenia objednávky.

Toto hodnotenie sa prejaví v profile Predajcu ako % hodnota a v detailnom rozpise ako rating za jednotlivé kritériá.

Kupujúci môže tiež vyjadriť slovné hodnotenie, či svoj názor, pripomienku či pochvalu k vybaveniu objednávky.

Ak hodnotenie Predajcu klesne pod 50%, Prevádzkovateľ môže jeho Profil zablokovať.

Ako Predajca hodnotí kupujúceho?

Predajca bude hodnotiť úspešnosť realizácie objednávky, najmä však to, či bola prevzatá a riadne zaplatená.

Toto hodnotenie sa prejaví ako % hodnota v profile Kupujúceho.

Predajca môže tiež vyjadriť slovné hodnotenie, či svoj názor, pripomienku či pochvalu k vybaveniu objednávky.

Ak hodnotenie Kupujúceho klesne pod 50%, Prevádzkovateľ môže jeho Profil zablokovať.

Kupujúci, ktorí nie sú zaregistrovaní, nemajú k dispozícii hodnotenie. Predajca môže zvážiť a na základe vlastného uváženia sa rozhodnúť, či objednávku neregistrovaného Kupujúceho akceptuje alebo nie. 

V prípade pochybností alebo obáv z neznámych, neregistrovaných Kupujúcich alebo Kupujúcich bez hodnotenia, má Predajca právo napríklad požadovať platbu vopred. Nastavenia spôsobov platieb je k dispozícii v časti Správa Profilu - Spôsob doručenia a platby. 

Etický kódex

Používatelia Portálu sú povinní správať sa tak, aby svojím správaním nikoho nepoškodili.

Používatelia sú povinní:

 • komunikovať slušne a správať sa k ostatným Používateľom Portálu s úctou,
 • uvádzať pravdivé údaje o sebe i ponúkaných veciach,
 • v prípade používania Nicku - prezývky zvoliť takú, ktorá nikoho neuráža a nie je vulgárna,
 • rešpektovať súkromie ostatných Používateľov a nezverejňovať ich kontaktné údaje, ani iné informácie,
 • dodržiavať svoje slovo a pristupovať k vybavovaniu objednávky, či už na strane Predajcu alebo Kupujúceho, zodpovedne a čestne
 • dodržiavať platné zákony, vrátane Autorského zákona.

Používatelia nesmú:

  • vytvoriť si a používať na Portáli viac ako jeden Používateľský Profil,
  • propagovať na Portáli svoje obchodné a podnikateľské aktivity,
  • publikovať v textov, ani v obrázkoch URL adresy (linky) na svoj e-shop alebo webovú stránku, vrátane odkazov na svoje profily na sociálnych sieťach,
  • zahlcovať ponuku Portálu opakovaným inzerovaním tej istej veci,
  • poškodzovať dobré mravy,
  • šíriť informácie podnecujúce národnostnú, rasovú, či náboženskú neznášanlivosť, 
  • šíriť poplašné správy,
  • šíriť konšpiračné teórie, alternatívne “fakty” a iné bludy,
  • poškodzovať povesť alebo majetok inej osoby alebo, organizácie spoločnosti.

Prevádzkovateľ Portálu má právo profil Používateľa, ktorého správanie porušuje tento Etický kódex, okamžite z portálu odstrániť.

Zmeny Podmienok používania

Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek upraviť, či zmeniť Podmienky používania Portálu, a to jednostranne a bez predchádzajúceho súhlasu jeho Používateľov.

Informácia o zmene Podmienok používania bude publikovaná na Portáli, prípadne zaslaná Používateľom aj formou e-mailu.

V prípade nesúhlasu so zmenenými Podmienkami používania má Používateľ právo svoj Profil zrušiť. Pred zrušením je však povinný vybaviť všetky otvorené objednávky a splniť si svoje povinnosti voči iným Používateľom - Kupujúcim a Predajcom, ako aj voči Prevádzkovateľovi.

Dostupnosť a používanie Portálu

Prevádzkovateľ Portálu zabezpečuje prevádzku, funkčnosť a bezpečnosť Portálu.

Prevádzkovateľ Portálu negarantuje jeho nepretržitú prevádzku a nezodpovedá za škody vzniknuté jeho Používateľom z dôvodov výpadku alebo prerušenia činnosti Portálu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na neohlásené technické výpadky z dôvodu údržby systému Portálu.

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmeny v grafickom dizajne, layoute, štruktúre, či funknčnosti Portálu.

V prípade ukončenia prevádzky Portálu, nevznikajú Prevádzkovateľovi žiadne povinnosti voči Používateľom Portálu - či už Predajcom alebo Kupujúcim, ani voči neregistrovaným Kupujúcim, či návštevníkom Portálu.

Inzercia a reklama

Prevádzkovateľ Portálu si vyhradzuje právo umiestniť komerčné oznamy, inzerciu a reklamné bannery v ktorejkoľvek časti Portálu.

Kontakt

V prípade otázok k Podmienkam používania môžete kontaktovať náš Zákaznícky servis.

Záverečné ustanovenia

Podmienky a vzťahy, ktoré nie sú definované v týchto Podmienkach používania, podliehajú príslušným ustanoveniam zákona a právnym predpisom platným v Slovenskej republike.

Tieto podmienky používania sú platné a záväzné pre všetkých Používateľov Portálu. Posledná úprava bola vykonaná 1.1.2022